GODSBÅTRUTE FINNMARK/MIDT-NORGE

Nor Lines Daily i samarbeide med en av «Daily-rederne» har fått til en to-ukentlig godsbåtrute mellom Midt-Norge og Kirkenes! Dette er et viktig tilbud for aktører ved kysten og vi håper dette er et tilbud flere av våre medlemsbedrifter vil kunne dra nytte av.

Trykk her for Nyhetsbrev fra Nor Lines i PDF format. 

NYHETBREV FRA DAILY: NY GODSBÅTRUTE FINNMARK/MIDT-NORGE

Det er en glede å kunne orientere om at NOR LINES DAILY i samarbeide med en av «Daily-rederne» har fått til en i utgangspunktet to-ukentlig godsbåtrute mellom Midt-Norge og Kirkenes!

Samtidig som industrien vokser og næringslivet utvikler seg, ser man at behovet for innenlands fremføring og transport er stadig økende. I all hovedsak dekkes det økende transportbehovet av norske og utenlandske vogntog med landbasert fremføring, noe som resulterer i utfordringer rundt kapasitet på infrastruktur og press på lokalmiljø. Det er et uttalt ønske fra myndighetene og et generelt samfunnskrav at mer gods overføres fra vei til sjø, men utfordringer rundt frekvens og struktur på skipstrafikk har begrenset mulighetsrommet til næringslivet, som igjen er avhengig av regularitet og forutsigbarhet.

For å sikre miljø- og kostnadseffektivitet på landbasert transport har man over flere tiår samlastet gods, noe som er helt avgjørende i et langstrakt land. Nor Lines har siden 2018 i tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten, utviklet tilsvarende mulighetsbilde for samlasting på sjø. Dette har vi kalt Nor Lines Daily.

  • Daily utnytter kapasiteten på kystgående skip
  • Terminalnettverket sikrer dør/dør-levering og lagringsmuligheter
  • Daily koordinerer framføring Dør/Dør sammen med agentene slik at kunden opplever «one-stop-shop» fra Fredrikstad til Kirkenes.
  • Koordineringssentral i Trondheim styrer operasjonen og informasjonsflyten for kunden

Gevinster for kundeUtnyttelse av eksisterende kapasitet gir miljømessig gevinst

  • Konkurransedyktig på pris
  • Begrenser transporten på vei
  • Et nettverk av skip gir hyppigere avganger

Første offisielle avgang fra Trondheim til Kirkenes blir fredag 24.januar med ankomst Kirkenes torsdag 30.januar.

Skipet anløper alle Nor Lines sine agenter i Troms/Finnmark såfremt lastegrunnlag. Skipet heter «SAFIR» og i tillegg til å laste parti/stykkgods tar det også dekkslast på inntil 20 tonn med egen kran, samt fiskefôr til oppdrettsanleggene i fartsområdet. Alt gods skannes inn i Nor Lines sitt TMS og kan derved spores som øvrig gods i systemet, og alt stykkgods kan distribueres til og fra alle postnummer i Norge.

Gjennom denne satsningen håper vi på sikt å øke til ukentlig frekvens i samarbeide med rederne, agentene og det regionale næringsliv.

Spørsmål om plass, pris og kapasiteter rettes til daily@norlines.no

 

Med vennlig hilsen

Per Anders Brattgjerd

Product Manager Nor Lines Daily